Back    Home    Next Page

PVC PIPES ATTACHMENT PARTS

G-MMA KIRDÖKÜM GG 18   G-MMB KIRDÖKÜM GG 18
 
Ø 50 / 50     >>    Ø 350 / 350   Ø 50 / 50     >>    Ø 350 / 300
 
G-MMR KIRDÖKÜM GG 18   G-MA KIRDÖKÜM GG 18
 
Ø 65 / 50    >>    Ø 300 / 250   Ø 80 / 80     >>    Ø 200 / 200
 
G-MMG KIRDÖKÜM GG 18   G-MG KIRDÖKÜM GG 18
 
Ø 50 / 1"   >>    Ø 150 / 3"   Ø 50 / 2"    >>    Ø 150 / 6"
 
G-E KIRDÖKÜM GG 18   G-F KIRDÖKÜM GG 18
 
Ø 50    >>    Ø 400   Ø 50   >>    Ø 400
 
P-K KIRDÖKÜM GG 18   FFR KIRDÖKÜM GG 18
 
Ø 50    >>    Ø 300   Ø 65 / 50    >>    Ø 600 / 500
 
G-Q KIRDÖKÜM GG 18    
 
Ø 50 / 1" 'den    >>    Ø 300 / 2" 'e kadar  
Back    Home    Next Page

 

[ Home ]  [ Products ]  [ Company Profile ]
[
Quality Policy ]  [ Contact Us ]
[
Türkçe ]


Designed by

© 2004